O projekte

Prostredie, v ktorom sa každodenne pohybujú deti, ľudia so zdravotným postihnutím a seniori, má veľký vplyv na ich duševnú rovnováhu.

V IKEA sme sa preto rozhodli týmto ľuďom pomáhať. A to tým, čo vieme najlepšie – znalosťami z oblasti interiérového dizajnu, naším nábytkom a doplnkami i časom našich kolegov.

Od začiatku projektu sme pomohli viac ako 120 neziskovým organizáciám.

A vy môžete pomáhať s nami!

1

1. Nominácie

Navrhnite neziskové organizácie

Členovia IKEA Family nominujú neziskové organizácie, ktoré môže IKEA podporiť. Tieto organizácie potom kontaktujeme, zoznámime ich s projektom a požiadame o oficiálne prihlásenie do projektu.

2

2. Výber

Obchodný dom IKEA vyberie 5 finalistov

Všetky doručené prihlášky poctivo preštudujeme, aby sme sa uistili, že môžeme želaniam organizácií vyhovieť. Na základe týchto informácií následne vyberieme v rámci celého Slovenska 5 finalistov.

3

3. Hlasovanie

Hlasujte za organizácie, ktoré chcete podporiť

Členovia IKEA Family následne hlasujú za organizáciu, ktorú chcú podporiť. Vyhrávajú tie organizácie, ktoré získajú najväčší počet hlasov. Podporíme aj ostatných finalistov.

4

4. Výhra

Víťazným organizáciám venujeme nábytok a doplnky IKEA

Spoločne s víťaznými neziskovými organizáciami vyberieme to najvhodnešie zariadenie v hodnote výhry. Organizáciám s najvyšším počtom hlasov naši interiéroví dizajnéri navrhnú kompletné riešenie priestoru tak, aby sa v ňom všetci cítili čo najlepšie. Naši zamestnanci im potom nábytok zmontujú a celkový vzhľad miestností doladia pomocou doplnkov.

Kompletné pravidlá

1. IKEA Bratislava, s. r. o. (ďalej len usporiadateľ), so sídlom na adrese: Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 27940/B.

Akcia platí v obchodnom dome: IKEA Bratislava

2. Účastník projektu je nezisková organizácia so sídlom na Slovensku, ktorá v súlade s pravidlami projektu „Spolu s vami“ (ďalej len pravidlá) zašle riadne vyplnený formulár.

Podrobnosti projektu „Spolu s vami“: členovia IKEA FAMILY môžu nominovať neziskovú organizáciu, ktorá aktívne pracuje s:
- deťmi a mladými dospievajúcimi
- seniormi
- ľuďmi so zdravotným znevýhodnením (fyzickým alebo mentálnym)
- ľuďmi v núdzi alebo zložitej životnej situácii, ako sú ľudia bez domova, po odvykacej liečbe, po výkone trestu.

Usporiadateľ osloví nominované organizácie so žiadosťou o vyplnenie detailného formulára. Následne zamestnanci IKEA vyberú päť najlepších projektov, ktoré budú zverejnené na stránke www.spolusvami.sk. Členovia IKEA FAMILY potom hlasovaním zvolia najlepší projekt. Päť vybraných projektov získa od usporiadateľa podporu vo forme výrobkov IKEA.

Podľa počtu hlasov budú vybrané organizácie odmenené výrobkami IKEA, ktorých hodnota bude takáto:

1. miesto – výrobky IKEA v hodnote 10 000 eur v predajných cenách IKEA Bratislava vrátane aktuálnej sadzby DPH
2. miesto – výrobky IKEA v hodnote 5 000 eur v predajných cenách IKEA Bratislava vrátane aktuálnej sadzby DPH
3. miesto – výrobky IKEA v hodnote 2 500 eur v predajných cenách IKEA Bratislava vrátane aktuálnej sadzby DPH
4. miesto – darčeková karta IKEA v hodnote 1 500 eur
5. miesto – darčeková karta IKEA v hodnote 1 000 eur

3. Účastníkov projektu nominujú členovia IKEA FAMILY prostredníctvom stránky www.spolusvami.sk.

4. Projekt má štyri kolá:

Prvé kolo prebehne od 1. do 31. októbra 2019. V tomto období môžu členovia IKEA FAMILY (ďalej len nominujúci) nominovať neziskové organizácie. Jeden nominujúci môže nominovať aj viac neziskových organizácií.

Druhé kolo: po 31. októbri 2019 IKEA Bratislava vyzve nominované neziskové organizácie, aby akceptovali nominácie a predložili svoje projekty najneskôr do 3. novembra 2019 do 23.59.

Tretie kolo prebehne od 4. novembra do 30. novembra 2019. V tomto období vyberú zamestnanci IKEA päť projektov podľa nižšie uvedených kritérií.

Štvrté kolo prebehne od 27. januára do 20. februára 2020 do 15.00, pričom vybrané projekty z tretieho kola budú zverejnené na webovej stránke www.spolusvami.sk, kde budú členovia IKEA FAMILY hlasovať a podľa počtu hlasov určia poradie projektov. Hlasovať môže každý platný člen IKEA FAMILY, ktorý sa registroval v obchodnom dome IKEA Bratislava najneskôr do 30. novembra 2019. Každý člen IKEA FAMILY môže hlasovať iba raz.

5. Kritériá výberu projektu:

a) projekt pripravila nezisková organizácia;

b) nie je žiadnou z nižšie uvedených aktivít:
– firemné školenie alebo postgraduálny kurz
– PR a marketingová kampaň
– umelecké alebo zábavné podujatie
– športové podujatie

c) nezisková organizácia je činná viac než 1 rok;

d) každá organizácia môže prihlásiť len jeden projekt;

e) projekt je zameraný na pomoc skupinám uvedeným v bode 2;

f) hodnota projektu neprevýši sumu 10 000 EUR vrátane aktuálnej sadzby DPH v predajných cenách;

g) termín realizácie projektuje máj až jún 2020;

h) v prípade rovnakého počtu hlasov pre viac ako päť projektov je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti.

6. Po ukončení hlasovania na stránke www.spolusvami.sk získa päť vybraných organizácií podporu na realizáciu svojho projektu, ktorej výška bude závisieť od umiestnenia projektu. Prostriedky na realizáciu projektu sa nevyplácajú v hotovosti. Projekt bude zabezpečený výrobkami zo sortimentu IKEA dostupného na Slovensku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, aké výrobky poskytne.

a) Vybrané projekty budú uverejnené na stránke www.spolusvami.sk.

b) Hlasovanie na webovej stránke je iba orientačné. Výsledky budú vyhlásené po overení toho, či hlasovanie prebehlo v súlade s platnými podmienkami. IKEA si vyhradzuje právo stornovať hlasy z neplatných účtov IKEA FAMILY.

c) O konečnej hodnote výrobkov pre vybrané organizácie rozhodne obchodný dom IKEA Bratislava. Suma nesmie prevýšiť sumu stanovenú podľa umiestnenia vrátane aktuálnej sadzby DPH v predajných cenách.

d) Vybraná organizácia výrobky použije na realizáciu projektu opísaného v nominačnom formulári. Ak usporiadateľ zistí, že výrobky neboli vybrané v súlade s nominačným formulárom, vyhradzuje si právo účastníka projektu upozorniť na nevhodný výber výrobkov a žiadať nápravu, prípadne sám výrobky podľa nominačného formulára vybrať.

e) Vybrané organizácie budú kontaktované najneskôr 22. februára 2020.

f) Usporiadateľ si vyhradzuje právo spolupracovať na zmene (inštalácii) vybraných výrobkov v mieste organizácie tak, že do každej organizácie vyšle odborníkov na premenu a bytový dizajn, ktorí sa budú podieľať na celkovom riešení a príprave bytových priestorov.

g) Vybrané organizácie si prevezmú výrobky v obchodnom dome IKEA Bratislava, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

h) Vybraná organizácia má nárok na jeden deň dobrovoľníctva (8 pracovných hodín), tzn. zamestnanci IKEA prídu do organizácie pomôcť s inštaláciou a so zmontovaním vybraných výrobkov, prípadne s inými prácami na základe dohody medzi IKEA a vybranou organizáciou. Dni dobrovoľníctva môžu prebehnúť od 1. apríla do 30. júna 2020. Konkrétny počet zapojených zamestnancov IKEA bude závisieť od osobnej dohody medzi obchodným domom IKEA Bratislava a vybranou organizáciou.

i) Ak sa preukáže, že účastníkom projektu sa stala organizácia, ktorá nespĺňa stanovené podmienky účasti na projekte, nemá na realizáciu projektu nárok. Usporiadateľ projektu si vyhradzuje právo vylúčiť z akcie účastníkov, u ktorých zistí podvodné konanie. Výsledky projektu sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výrobkov súdnou cestou je vylúčené.

j) Účastníci projektu nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany usporiadateľa, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na projekte.

7. Nezisková organizácia v prípade realizácie projektu súhlasí s použitím svojich fotografií v rámci PR aktivít a propagácie spoločnosti IKEA Bratislava, s.  r. o. Ďalej súhlasí s dokumentáciou (fotografovaním) svojich priestorov, v ktorých budú výrobky používané po premene (inštalácii). Na konkrétnom dátume a čase sa usporiadateľ a vybraná organizácia vopred písomne dohodnú. Inštalácia a následná dokumentácia (fotografovanie) musia prebehnúť do 31. mája 2020. V prípade, že nezisková organizácia nebude schopná termín realizácie a následného fotografovania dodržať, usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu poradia neziskovej organizácie.

8. Člen IKEA FAMILY ako nominujúci je povinný vyplniť kontaktné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu a číslo karty IKEA FAMILY. Účasťou na projekte vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov a pokiaľ bude vyzvaný, súhlas so zverejnením osobnej fotografie na stránke www.spolusvami.sk.

9. Usporiadateľ projektu si vyhradzuje právo vylúčiť projekty, ktoré by mali urážlivý, neetický alebo z iných dôvodov problematický charakter (porušenie autorského práva alebo iného práva či práv tretích osôb, vulgárne alebo pornografické znenie a podobne).

Ďalšie ustanovenia:

Vyplnením údajov v príslušnom formulári účastník súhlasí s tým, aby spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o., IČO: 35849436, spracúvala jeho osobné údaje, ktoré v tomto formulári vyplnil, do doby vyhlásenia výsledkov a začiatku nového ročníka projektu. Nominujúci poskytnutím mena a priezviska, e-mailovej adresy a čísla karty IKEA FAMILY súhlasí s tým, aby spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o., IČO: 35849436, spracúvala jeho osobné údaje, ktoré vyplnil v tomto formulári, do doby vyhlásenia výsledkov projektu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním.

Poskytovateľom stránok www.spolusvami.sk a databázy s osobnými údajmi z formulára na týchto stránkach je ako sprostredkovateľ spoločnosť TRIAD Advertising, s. r. o., Praha, Holečkova 799/99, 150 00, Česká republika, IČO: 24285358.

Účastník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Ďalej má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontaktné údaje je možné nájsť na internetovej stránke www.uoou.sk.

Práva je možné uplatniť u zodpovednej osoby písomne na adrese IKEA Bratislava, s. r. o., do rúk Privacy officer, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, alebo e-mailom na adrese: privacy.officer@IKEA.com.

Usporiadateľ zabezpečí riadne zdanenie daru. Usporiadateľ odovzdá vybraným organizáciám darovaciu zmluvu.
Stiahnuť v PDF

Pozrite sa, ako sme pomohli
v predchádzajúcich ročníkoch